Dzieci, konkursy

Konkurs – do wygrania fantastyczna KUCHNIA MASTER CHEF Litlle Tikes!

20 grudnia 2018

Marzenia dzieci najczęściej spełniają się w grudniu. Jeśli chcesz zobaczyć jak moje córeczki cieszą się spełnionym marzeniem o super kuchni, obejrzyj zdjęcia. A jeśli chcesz sprawić taką samą radość swoim pociechom, weź udział w konkursie na naszym fb, który przygotowałam dla Ciebie razem z Brykacze.pl. Do wygrania ta fantastyczna zabawka, którą widzisz na zdjęciach. Szczegóły konkursu znajdziesz na facebooku Tosinkowo – TU.

KONKURS „WYGRAJ SUPER ZABAWKĘ OD BRYKACZE.PL”

Regulamin konkursu:

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs Konkurs dla fanów Brykacze.pl oraz Tosinkowo.pl (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Tosinkowo.pl
2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Kozicka Beata Nova z siedzibą w Jazgarzewszczyzna (05-501) przy ul. Dębowa 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 123-03-62-256 , REGON 17323721.
3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Brykacze.pl
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na fanpage Brykacze.pl oraz fanpage Tosinkowo na stronach Facebook znajdującymi się pod adresami:
https://www.facebook.com/Brykacze/
https://www.facebook.com/Tosinkowo/
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 20.12.2018 r. i trwa do 27.12.2018 r. do godz. 23.59.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
8. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez organizatora na podstawie subiektywnej oceny komentarza pozostawionego pod plakatem konkursowym w trakcie trwania konkursu. Komentarz ma być w formie linku do dowolnej zabawki ze strony brykacze.pl oraz pokazaniem (w formie zdjęcia, lub rysunku) lub napisaniem dlaczego właśnie ta zabawka powinna trafić do uczestnika konkursu.
9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
10. W przypadku powstania obowiązku opłacenia podatku od nagród przekazanych przez Fundatora, spoczywa on na Fundatorze.

II Zasady Konkursu

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
12. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym znajdującym się na Fanpage’u Tosinkowo
13. Każdy uczestnik konkursu poprzez zostawienie komentarza oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu.
12. Zadaniem Uczestników jest:
a) w komentarzu pod plakatem konkursowym wkleić link do dowolnej zabawki ze strony brykacze.pl oraz napisać albo pokazać (w formie zdjęcia, lub rysunku) dlaczego właśnie ta zabawka powinna trafić do uczestnika.
b) wykazać się aktywnością na wskazanych przez organizatora profilach konkursowych w okresie trwania konkursu (będą brane pod uwagę komentarze oraz polubienia wpisów):
– https://www.facebook.com/Tosinkowo/
-https://www.facebook.com/Brykacze/
13. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 1 (słownie: jednego) laureata.
14. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:
1) wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
3) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,
e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

III Rozwiązanie Konkursu

15. Organizator wyłoni zwycięzców zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi do dnia 3.01.2019.
16. Zwycięzcą konkursu zostanie najbardziej kreatywny uczestnik konkursu w trakcie jego trwania. Kreatywność mierzona będzie poprzez subiektywną ocenę organizatora dotyczącą najbardziej ciekawego komentarza pozostawionego w poście konkursowym, będzie również brana pod uwagę aktywność uczestnika (komentarze oraz polubienia wpisów)na fanpage’ach:
https://www.facebook.com/Tosinkowo/
https://www.facebook.com/Brykacze/
17. Informacja o zwycięzcy, zostanie opublikowana na Facebooku Tosinkowo w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
18. Po przyznaniu nagród zwycięzca będzie mieć 3 dni na zgłoszenie się i podanie adresu do wysyłki. Wysyłając wiadomość na maila: akcje@brykacze.pl

IV Nagrody

19. Nagrodą w konkursie jest https://brykacze.pl/little-tikes-kuchnia-master-chef-dzwiek-i-28-akcesoriow-2655.html?search_query=kuchnia+master+chef&results=6
20. Wysyłka nagród przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym organizowany jest konkurs.
21. Fundator dostarczy nagrody na adres wskazany przez zwycięzców przekazany na e-mail: HYPERLINK „mailto:e-mail-kontakt@mamineskarby.pl” HYPERLINK „https://poczta.home.pl/appsuite/”akcje@brykacze.pl po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 3 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
23. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. Brak przesłania poprawnych danych adresowych na akcje@brykacze.pl w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu również powoduje, iż zwycięzca traci prawo do nagrody.
24. Fundator nagrody oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).

V. Ochrona danych osobowych:

25. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Tosinkowo.pl
26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
27. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
28. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody.
29. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane uczestnika konkursu w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych uczestnika konkursu istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów uczestnika konkursu, praw i wolności lub dane uczestnika konkursu będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Postanowienia ogólne

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia co do przebiegu konkursu powinny być składane na adres e-mail akcje@brykacze.pl Reklamacja lub zastrzeżenia rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

CZAS NA WYNIKI!!!

Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie w konkursie. Wiele zgłoszeń  zasługuję na nagrodę, jednak jest ona tylko jedna. Po długich obradach i wzięciu pod uwagę wytycznych konkursowych chciałam nagrodzić zgłoszenie, w którym widać zarówno pracę osoby dorosłej, jak i dziecka. To przecież najlepsze połączenie :). Przyznaję, iż brałam pod uwagę fakt, iż praca nie była powielana na innych konkursach. Dajmy szansę wygrywać także nowicjuszom konkursowym. Konkurs budził ogromne emocje, co mogłam zauważyć po ilości donosów jakie dostałam odnośnie nieuczciwości niektórych z graczy. Kierując się powyższym, oraz subiektywną oceną, postanowiłam nagrodzić zgłoszenie pani Amelii Kijo.

Księżniczek w rodzinie mamy wiele,
a niechaj pierwsza rzuci kamieniem,
która o zamku takim nie marzyła!
Złożenie go to byłaby chwila,
zabawa trwałaby do rana,
Młoda wytarłaby swoje kolana,
klęcząc przy zamku i bawiąc się lalkami,
macochą i jej podłymi siostrami.
Dlatego moi Kochani Fundatorzy,
pozwólcie w naszym domu kącik księżniczki stworzyć.
A jeśli wciąż Was nie przekonałam,
choć pomysły z głowy tak zrymowałam
przypomnijcie sobie swe dziecięce lata,
jak bardzo starali się Mama i Tata,
by dziecku swojemu nieba uchylić,
wszystkie jego chwile zabawą umilić.
Gdy lalki w domu się panoszyły,
o zamku swym nocami marzyły.
Dajcie radości w ten chłodny czas,
a nasza Niunia wnet pokocha Was! ❤️

Gratuluję wygranej, a przede wszystkim gratuluję talentu plastycznego małej laureatki :). Proszę o dane do wysyłki w wiadomości na fb.

 

Podobne wpisy

2 komentarze

  • Reply Magda Kus 27 grudnia 2018 at 13:59

    Kuchnia jest rewelacyjna, dziewczyny są boskie, ściskamy kciuki bo nasza ferajna tez by się odnalazła perfekcyjnie w tej roli hahahhahaha Master chef rządzi :P Akceptuje regulamin :)

  • Reply Nieidealnaanna 13 stycznia 2019 at 14:00

    Bardzo fajna kuchnia, myślę o takiej dla Mani na trzy latka :)

  • Leave a Reply